Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 

Elektroninės parduotuvės www.happyangels.lt taisyklės, kurios apibrėžia pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

  1. Pagrindinės nuostatos

 1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.happyangels.lt (toliau – Pirkėjas), ir Giedrės Lukšienės (individualios veiklos Nr. 848532) (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

 2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs infomaciją apie save (vardą, pavardę, pristatymo adresą, el. paštą, telefono numerį) ir pasirinkęs apmokėjimo būdą bei susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsako prekę, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

  1. Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, prieš tai įspėjęs Pirkėjus ir  įsipareigoja išsiųsti užsakytas prekes, už kurias Pirkėjas  jau yra sumokėjęs.

3.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

  1. Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pagaminti ir išsiųsti Pirkėjui užsakytas prekes vėliausiai per 7 kalendorines dienas nuo prekių apmokėjimo.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja nemokamai  pakeistį vartotojo įsigytas prekes, jei jos yra netinkamo dydžio į analogiškas kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar kompleksiškumo prekes. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tai Pirkėjas turi teisę  grąžinti prekes pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

  1. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  1. Pirkėjo pareigos

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka www.happyangels.lt nurodytais būdais.

6.2. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos arba pradedamos gaminti bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

6.3. Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo aktą, norėdamas grąžinti ar keisti prekę, jei Pardavėjas paprašo užpildyti šį aktą.

6.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  1. Bendra atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už  pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl  pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Užsakydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad jis ar jo atstovai sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

8.3. Užsakydamas prekes, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

  1. Privatumo politika

9.1. Mums svarbus Jūsų asmeninių duomenų saugumas. Čia galite sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės www.happyangels.lt parduotuvėje ir ką su šia informacija darome.

9.2. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl nerenkame jokių nereikalingų duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam www.happyangels.lt paslaugų teikimui ir maloniam naršymui www.happyangels.lt parduotuvėje.

9.3. Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų. www.happyangels.lt kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik www.happyangels.lt įgalioti asmenys, kurie atsakingi už www.happyangels.lt svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Rekomenduojame sukurti saugų slaptažodį, kurį naudosite www.happyangels.lt. Jūs patys esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumą ir privalote neatskleisti bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.

9.4. Kaip ir kokius duomenis renkame?

Naudojantis www.happyangels.lt, Jūsų asmens duomenis renkame, kai Jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:


9.4.1. Automatiniu būdu sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, kuri surenkama kiekvieną kartą, kai Jūs naudojate www.happyangels.lt svetainę ar kitą paslaugą. Kai Jūs naudojatės www.happyangels.lt, mūsų serveriai įrašo informaciją, įskaitant informaciją, kurią Jūsų naršyklė automatiškai siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės www.happyangels.lt. Šie duomenys apima IP adresą, aplankyto puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją. Šie duomenys lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojami, tokie duomenys niekam neperduodami ir yra saugomi tik elektroninės parduotuvės www.happyangels.lt problemų diagnostikos, statistikos ir apsaugos nuo neteisėto, kenksmingo paslaugų naudojimo tikslais.


9.4.2. Taip pat naudojame kitus duomenis, kurie surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie www.happyangels.lt naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas bei pateikti panašius pasiūlymus, tobulinti svetainę ir Jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Daugiau informacijos rasite šiose taisyklėse žemiau.

9.4.3. Taip pat naudojame duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai www.happyangels.lt, kai perkate. Tai apima Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas), mokėjimo informaciją, pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris).

9.4.4. Taip pat naudojame duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai www.happyangels.lt užsisakydami naujienlaiškį. Tai apima vardą, elektroninio pašto adresą.


9.5. Suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, kuris apibrėžiamas išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo, gauti pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai apima Jūsų vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jūsų sutikimas galioja duomenų saugojimo laikotarpiu iki atšauksite savo sutikimą pasirinkdamas atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose arba informuodami mus elektroniniu paštu info@happyangels.lt.


9.6. Naudojame duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, kai ateinate į www.happyangels.lt iš trečiųjų šalių iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes galime fiksuoti, iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.


9.7. Jums kreipiantis į www.happyangels.lt klientų aptarnavimą, mes renkame jūsų kontaktinius duomenis, įskaitant vardą, el. paštą, telefoną, susirašinėjimų istoriją. Galima kreiptis el. paštu, telefonu, per kontaktų formas, integruotas susirašinėjimo priemones, per Facebook, asmeniškai atėjus pas mus.
Paspaudus www.happyangels.lt esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose galioja jų privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės.

9.8. Kam naudojame surinktus duomenis?

Užtikriname, kad Jūsų asmeninius duomenis, naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtini bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.
Jūsų el. pašto adresas skirtas identifikuoti Jus prisijungiant prie www.happyangels.lt, o Jūsų asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas ir pan. naudojami apdoroti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu. Be atskiro sutikimo, šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams.
Jei davėte sutikimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu ar telefonu gauti reklaminius pranešimus, šiuos Jūsų duomenis panaudosime išskirtinių pasiūlymų, rekomendacijų, apklausų ir panašios su www.happyangels.lt susijusios informacijos siuntimui bei atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus. Jūs visada galite susisiekti elektroninio pašto adresu info@happyangels.lt ir pranešti, kad nebenorite gauti naujienlaiškių ar reklaminių SMS.
www.happyangels.lt naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti jus kitose paslaugose ir įrenginiuose. Dalis slapukų yra būtini, kad www.happyangels.lt jūsų naršyklėje ar įrenginyje veiktų tiksliai, likę slapukai, kuriuos bet kada galite išjungti, skirti kaupti ir analizuoti lankomumo statistiką ir vartotojų elgseną, pateikti tinkamas rekomendacijas kituose tinklalapiuose ir panašiai. Sprendimas, ar leisti www.happyangels.lt naudoti slapukus, ar ne, išskyrus būtinus, yra visiškai Jūsų rankose. Jei www.happyangels.lt svetainėje apačioje rodomame pranešime, kad mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai, esate pažymėję „Sutinku“ ties "Slapukų naudojimo taisyklės" arba naršote www.happyangels.lt toliau neatsisakę slapukų, leidžiate mums spręsti, kad sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti rasite žemiau šiose taisyklėse.
Siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, tvarkome Jūsų duomenis susijusius su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

9.9. Su kuo ir kodėl dalinamės informacija?

Siekiant, kad www.happyangels.lt  veiktų ir Jus visuomet pasiektų užsakyta prekė, privalome Jūsų duomenimis pasidalinti su duomenų tvarkytojais. Pavyzdžiui, bankus, kitus mokėjimo paslaugas teikiančius asmenis, su kuriais bendradarbiaujame, pasiekia informacija apie užsakytą prekę ir sumą, kurią reikia apmokėti, kai perkate www.happyangels.lt - Jūsų banko sąskaitos informacija, kurjerių tarnybos gauna informaciją kokiu adresu prekę pristatyti, bei telefono numerį, kuriuo galėtų su Jumis susisiekti.
Taip pat mes perduodame Jūsų asmens duomenis naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:
Jei www.happyangels.lt dalyvautų susijungime, įsigijime, bankrotuose, likvidavimo, reorganizavimo ar panašiuose procesuose, susijusiuose su šiose taisyklėje aprašytos informacijos perkėlimu, www.happyangels.lt pateiks Jūsų informaciją šaliai, dalyvaujančiai tokiame procese (pavyzdžiui, potencialiam tinklalapio pirkėjui).
Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį / sprendimą.
Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais ir naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais, kai kuriais atvejais – tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., Google Analytics, informacinių technologijų infrastruktūros, domenų registracijos paslaugų teikėjams). Ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes rūpinsimės, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

9.10. Kiek laiko saugomi duomenys?

Mes saugome jūsų asmens duomenų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu bei šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.
Jūsų asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo www.happyangels.lt arba paskutinio pirkimo dienos. Pirktų prekių PVM sąskaita faktūra ir joje nurodyti pirkėjo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų. Jūsų paskyrai reikalingi sukurti asmens duomenys saugomi, kol nepanaikinate paskyros.
Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkodaros tyrimų pranešimuose arba informuodami mus elektroniniu paštu: info@happyangels.lt.
Klientų konsultavimo ir komunikacijos su jais elektroniniu būdu surinkti duomenys tvarkomi ir saugomi 1 metus nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento.
Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 2 mėnesius po reklaminės akcijos rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.
Diagnostinė informacija saugoma iki problemos sutvarkymo, bet ne ilgiau nei 180 dienų.
Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba www.happyangels.lt įgalioto darbuotojo.

9.11. Jūsų teisės

9.11.1. Sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;


9.11.2. Susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome, ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslais, atitinkamų asmens duomenų kategorijomis, duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, kai įmanoma, numatomu asmens duomenų saugojimo laikotarpiu arba, jei neįmanoma, kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti, reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis, reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Mes privalome Jūsų prašymą vykdyti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenis pašalinsime tik iš Jūsų paskyros ir pareikalausime, kad juos pašalintų mūsų pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai. Taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių, atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu, prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui arba Jums patogia forma, kai tai techniškai yra įmanoma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu). Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.
Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, pavyzdžiui, dėl pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
Savo teisėmis galite pasinaudoti tiesiogiai kreipdamiesi el. paštu info@happyangels.lt.

9.12. Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

www.happyangels.lt elektronine parduotuve ar mobiliąja programėle galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.
Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų www.happyangels.lt be tėvų ar globėjų sutikimo.
Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja www.happyangels.lt elektroninę parduotuvę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@happyangels.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

9.13. Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas yra mažas failas, kuris siunčiamas į naršyklę ir išsaugomas jūsų įrenginyje kai apsilankote internetinėje svetainėje, pavyzdžiui www.happyangels.lt.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais, siekiant individualizuoti navigacijos patirtį prisimenant Jus (pavyzdžiui atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti Jums neaktualių reklamos pasiūlymų ir t.t.).
Interneto svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, socialinės žiniasklaidos priemonių ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Jų mes negalime nekontroliuoti, todėl nesame atsakingi už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

9.13.1. Kokius slapukus ir kokiais tikslais mes naudojame?

SLAPUKO PAVADINIMAS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS GALIOJIMO LAIKAS SLAPUKO POBŪDIS
_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. 2 metai Analitinis
_gid Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. 1 diena Analitinis
language Šis slapukas naudojamas, kad būtų išsaugotas vartotojo kalbos pasirinkimas. 1 mėnuo Funkcinis
currency Šis slapukas naudojamas, kad būtų išsaugotas vartotojo valiutos pasirinkimas. 1 mėnuo Funkcinis
PHPSESSID Slapukas, naudojamas tinklapio funkcionalumui realizuoti Sesijos metu Būtinasis
_gat Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų duomenų rinkimą. 1 minutė Funkcinis
_fbp Šį slapuką išsaugo Facebook, kad parodytų reklamą vartotojui, kai jis yra Facebook ar skaitmeninėje platformoje, kurią valdo Facebook, po apsilankymo šiame puslapyje. 30 dienų Reklaminis


9.13.2. Kaip aš galiu išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename Jums, kad jei išjungtumėte navigacijos arba funkcinius slapukus, tai gali turėti įtakos svetainės veikimui ir / arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas.
Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių informacija galite valdyti slapukus:
Firefox: ČIA
Chrome: ČIA
Internet Explorer: ČIA
Safari: ČIA

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite įsigyti papildomą naršyklės įskiepį čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9.13.3. Intelektinė nuosavybė

www.happyangels.lt kompiuterinė programa (toliau tekste – programa), turinys www.happyangels.lt svetainėje, taip pat, turinio parinkimas ir išdėstymas (toliau tekste – turinys), www.happyangels.lt ženklai (toliau tekste – ženklai), yra saugomi autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų (apibendrinant, “Intelektinės nuosavybės įstatymai”). Bet koks neteisėtas naudojimas bet kokio turinio, ženklo, įrangos gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.
Mes nesuteikiame jokių aiškių ar numanomų programos, ženklų, turinio, autorių teisių perleidimo. Jūs negalite jokiu būdu, jokiomis priemonėmis, neribojant teritorijos kopijuoti, publikuoti, perduoti, keisti, pritaikyti, kurti išvestinius darbus, nuomoti, skolinti, parduoti, perleisti, platinti, licencijuoti, perkonstruoti ar kitaip modifikuoti turinį, ženklus ar įrangą. Jūs sutinkate ir neprieštaraujate dėl turinio, ženklų, programos nuosavybės teisės ir autorių teisių priklausymo mums. Niekas neturi būti aiškinama taip, kas suteiktų Jums kokias nors autorių ar nuosavybės teises į programą, turinį, ženklus be aiškaus (raštiško) mūsų leidimo.

9.13.4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@happyangels.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9.13.5. Kaip keičiama privatumo politika?

Privatumo politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami www.happyangels.lt interneto svetainėje ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami www.happyangels.lt.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti www.happyangels.lt ir susipažinti su naujausia šios privatumo politikos versija. Jei atliksime svarbių pakeitimų šioje privatumo politikoje, apie tai informuosime www.happyangels.lt.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu +370 67234828  arba el. paštu info@happyangels.lt ).

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2021.11.21.

 

 

 

 

Rašyk
Skambink